Orientalistikos centro nuostatai

Bendrosios nuostatos

I.1. Šie nuostatai sudaryti vadovaujantis bendrasiais VU centrų -- kamieninių akademinių padalinių nuostatais patvirtintais Senato komisijos 2006.06.01 posėdyje, protokolo Nr.9.
I.2. Šie nuostatai reglamentuoja Orientalistikos centro -- kamieninio akademinio Vilniaus universiteto padalinio (toliau vadinama – Centras) – paskirtį, tikslus, uždavinius, funkcijas, teises, veiklos organizavimą, darbuotojų pareigas ir atsakomybę.
Centro adresas:
Universiteto g. 5,
01513 Vilnius, Lietuva
I.3. Centras savo veikloje vadovaujasi Vilniaus Universiteto Statutu, Lietuvos Respublikos teisės ir poįstatyminiais aktais, Senato ar Senato komisijos nutarimais, Rektoriaus įsakymais bei šiais nuostatais.
I.4. Centras vykdo:
A. humanitarių ir socialinių mokslo sričių bei kelių krypčių sandūroje esančius mokslinius tyrimus;
B. nuosekliųjų ir nenuosekliųjų tarpdalykinių studijų programas arba jų dalis.
I.5. Centras turi apskritąjį antspaudą su įrašu: „Vilniaus universitetas Orientalistikos centras“.
I.6. Centras turi savo ženklą ir kitą atributiką.
I.7. Centras pagal savo kompetenciją tvarko studijų, mokslo, leidybos, ūkio, finansinius ir organizacinius reikalus.
I.8. Centras turi teisę bendradarbiauti ir, rektoriaus įgaliotas, sudaryti atitinkamas sutartis su Lietuvos ir kitų šalių mokslo ir mokymo įstaigomis, kitomis įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis.
I.9. Lėšos Centrui skiriamos atskira eilute universiteto biudžete.

Centro tikslai, uždaviniai ir funkcijos

II.1. Rengti aukštąjį universitetinį išsilavinimą turinčius Azijos studijų bakalaurus, magistrus, taip pat Azijos studijų mokslininkus.
II.2. Palaikant glaudžius ryšius su socialiniais partneriai vykdyti mokslinius tyrimus ir teikti konsultacijas susijusias su Centro veiklos ir studijų tematika. Telkti įvairių universiteto padalinių ar kitų mokslo įstaigų pajėgas atliekant mokslinius tyrimus mokslo krypčių sandūroje, dalyvauja rengiant valstybinius projektus, juos įgyvendinant, pagal užsakymus vykdo projektus bei mokslines ekspertizes.
II.3. Centras kartu su šalies ir užsienio universitetais bei kitomis mokslo ir studijų institucijomis dalyvauja vykdant bendras mokslo programas.
II.4. Centras dalyvauja rengiant Universiteto mokslo darbų rinkinius, mokslo, metodinę, mokymo ir kitokią literatūrą, organizuoja mokslines konferencijas, seminarus ir kitus mokslinius bei mokslinius metodinius renginius.
II.5. Centras organizuoja studijas kryptyse, kurių nevykdo kiti universiteto padaliniai: siūlo pasirenkamuosius ir laisvuosius dalykus universiteto studentams ir klausytojams, vykdo ne aukštesnės kaip antrosios pakopos nuosekliųjų studijų programas.
II.6. Centras pagal savo kompetenciją tvarko studijų, mokslo, leidybos, ūkio, finansinius ir organizacinius reikalus.
II.7. Kelti institucijų, kurioms rengiami specialistai, darbuotojų kvalifikaciją.
II.8. Ugdyti visuomenės pilietinę bei viešojo administravimo kultūrą, gilinti tarpkultūrinę toleranciją ir pagarbą.
II.9. Centro tikslai grindžiami ir įgyvendindami šiais principais:
A. studijų ir mokslo vienovė, akademinė laisvė;
B. integracija į Lietuvos ir užsienio akademinę bendriją;
C. visapusiškas asmenybės ugdymas.

}

Centro darbo organizavimas

III.1. Centro nuostatus ir struktūrą tvirtina Senatas ar jo, pavedimu, Senato komisija.
III.2. Aukščiausioji Centro savivaldos institucija yra Centro dėstytojų ir administracijos darbuotojų, dirbančių ne mažiau kaip puse etato bei studentų atstovo posėdis. Posėdis laikomas teisėtu jai jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai jo narių.
III.3. Posėdžio nutarimai priimami slaptu arba atviru balsavimu paprasta balsų dauguma. Posėdžio nutarimai privalomi visiems Centro darbuotojams ir studentams.
III.4. Centrui vadovauja iš profesorių ar docentų konkurso būdu išrinktas ir rektoriaus teikimu Senato patvirtintas direktorius, kuris atsako už Centro veiklą ir jam atstovauja. Direktoriaus kadencija – penkeri metai.
III.5. Centro direktorius yra atsakingas už Centre vykdomų mokslo darbų, studijų programų, dėstomų dalykų kokybę. Direktorius ne rečiau kaip du kartus per semestrą šaukia posėdžius ir jiems vadovauja.
III.6. Centre turi dirbti ne mažiau kaip trys mokslininkai.
III.7. Direktorius organizuoja Centro darbuotojų veiklą pagal Centro darbuotojų pareigybėse numatytas pareigybines funkcijas. Direktoriaus pareigybės aprašymą tvirtina rektorius, darbuotojų – Centro direktorius.
III.8. Direktoriui nesant jo pareigas vykdo jo paskirtas Centro darbuotojas.
III.9. Pedagoginio ir mokslinio personalo konkursai pareigybėms užimti vykdomi Senato nustatyta tvarka.
III.11. Centras bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybinės valdžios ir valdymo institucijomis, užsienio mokslo, studijų ir kitomis institucijomis mokslo, studijų ir kitais klausimais.

Mokslas ir leidyba

IV.1. Centras vykdo fundamentinius ir taikomuosius klasikinių ir šiuolaikinių Azijos studijų ir kitų mokslo sričių tyrimus. Dalyvauja rengiant valstybinius projektus, juos įgyvendinant, pagal užsakymus vykdo projektus bei mokslines ekspertizes.
IV.2. Kiekvienas pedagoginis ir mokslo darbuotojas privalo dirbti centro nustatytą mokslinio tyrimo darbą, kelti savo mokslinę kvalifikaciją ir profesinį lygį.
IV.3. Centras kartu su mūsų šalies ir užsienio universitetais bei kitomis mokslo ir studijų institucijomis dalyvauja vykdant bendras mokslo tyrimų programas.
IV.4. Centras dalyvauja rengiant Universiteto mokslo darbų rinkinius, mokslo, metodinę, mokymo ir kitokią literatūrą, organizuoja mokslines konferencijas, seminarus ir kitus mokslinius bei mokslinius metodinius renginius.

}

Studentai ir studijos

V.1. Centre studijuoja studentai ir klausytojai.
V.2. Centre organizuojamos nuosekliosios ir nenuosekliosios studijos. Nuosekliųjų studijų pakopos yra šios: pirmoji – bakalauro (pagrindinės studijos); antroji – magistratūros. Studentai, baigę pirmosios pakopos studijas, įgyja bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Studentai, baigę antrosios pakopos studijas, įgyja magistro kvalifikacinį laipsnį. Gali būti ir vientisosios studijos, apimančios pagrindinę ir antrąją studijų pakopas. Nenuosekliųjų studijų formos nustatomos sutartyse su studentais ir užsakovais.
V.3. Priėmimo sąlygas, studijų formas, studijų lygius, trukmę bei akademinius laipsnius nustato Universiteto senatas, remdamasis Lietuvos Respublikos įstatymais.
V.4. Centre dėstoma valstybine kalba. Kai kurie studijų programų moduliai arba tarptautinių studijų programos centro siūlymu gali būti dėstomos ir kitomis kalbomis.
V.5. Vykdant studijų programas esant reikalui kviečiami vizituojančių dėstytojų teisėmis joje dalyvauti užsenio šalių mokslininkai.
V.6. Studentai turi teisę studijuoti pagal individualų planą, baigti studijas per trumpesnį laiką, pasirinkti kitų studijų programų modulius, įgyti gretutinę specialybę.
V.7. Studentų interesams atstovauja Centro studentų atstovas renkamas studentų susirinkime.
V.8. Už vykdomų studijų programų ir dėstomų dalykų kokybę atsako studijų programų komitetai ir Centro direktorius. Centro studijų programas (dėstomus dalykus) vertina universiteto Studijų komitetas, vadovaudamasis universiteto Studijų programų reglamento numatyta studijų programų vertinimo tvarka

Baigiamosios nuostatos

VI.1. Centras steigiamas, pertvarkomas ir likviduojamas Senato nutarimu.